نگاهي به...

هر آنچه منتشر ميشود به قصد و هدف آگاهی رسانی و روشنگری است۰ ما حق "آزاد ی بيان" و" قلم" را جزء لاينفک مبارزه خود ميدانيم! ما را از بر چسب و افترا زدن باکی نيست! سلام به شهدای خلق! سلام به آزادی!

۱۳۹۷ فروردین ۱۹, یکشنبه

همه طرحهای اپوزیسیون مربوط به بعد از سرنگونی است اما طرح برای سرنگونی چی...

هیچ نظری موجود نیست: